พระเยซูคริสต์ ภาษาไทย – Jesus Christ in Thai Language

วิดีโอ
=> RUMBLE        => YOUTUBE

Who is God-Who is Jesus-Who is Jevoha Lord of Hosts-Thai Language

=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ


พระเยซูคริสต์ ภาษาไทย – Jesus Christ Movie Thai


จดหมายรักจากพระเยซู

คลิกที่ภาพเพื่อดูวีดีโอ

2014-09-01 - Jesus is calling His Bride to Repentance-Who is Jesus In Thai Language 2014-09-03 - Who is the Bride of Christ Thai-Looking into Gods Mirror-Jesus Christ
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-09-28 - My Bride does not respond Thai Language-Response on Youtube 2014-10-07 - Why was I Left Behind Thai-A Love Letter from Jesus in Thai Language
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-10-19 - Spiritual Partnership-Happy Marriage-Husband and Wife Thai Language-Love Letter from Jesus 2014-10-31 - Receive My Transforming Kisses and be healed Thai Language-Love Letter from Jesus
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ
2014-11-03 - Nuclear War Annihilation of Miami-Rapture soon after-Thai Language-Love Letter from Jesus 2015-03-13 - Dream Sister Clare Destruction of Miami preceding the Rapture Thai Language
=> ข้อความ / เสียง / วิดีโอ => ข้อความ / เสียง / วิดีโอ

นี่เป็นข้อความสำคัญสำหรับทุกคน

พระเยซูได้สละชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อบาปของมนุษย์ทุกคน สิ่งที่เราควรทำคือ การสำนึกต่อบาป และการรอดพ้นจากบาป ของขวัญที่พระเยซูมอบให้กับทุกคน คือการมีชีวิตชั่วนิรันดร์บนสรวงสวรรค์กับพระองค์ จงมอบชีวิตของเราให้กับพระเยซูเจ้า จับมือและยอมให้พระเยซูนำทาง เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์

เมื่อท่านดูหนังสั้นจบ และเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า ที่มายังโลกนี้ด้วยเหตุผลเดียวก็คือ ช่วยชีวิตท่านให้รอดพ้นจากการตายชั่วนิรันดร์ เราควรยอมรับต่อบาปที่เราได้ ทำในชีวิตของเรา ด้วยการสวดภาวนาอย่างจริงใจ
พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตทั้งชีวิตให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบคุรพระองค์ด้วยความเต็มใจที่พระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์ บนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้า และฟื้นขึ้นจากความตายในเวลา 3 วัน เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตชั่วนิรันดร์ ข้าพเจ้าขอสำนึกในบาปที่เคยได้ทำมาในชีวิตอย่างจริงใจ ขอให้พระองค์ช่วยและนำพาฉันไป ในนามของพระองค์พระเยซูเจ้า- อาเมน

ขอให้พระเยซูอำนวยพรและนำคุณไป – เรารักคุณ

ชีวิตอัศจรรย์ ของ พระเยซูคริสต์ ภาษาลาว มีดังนี้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินา­ศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. ) “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพ­ระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (You are the Christ, the Son of the living God.) ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้­า(And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.) เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเร­า(I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.)