Есүсээс ирсэн Хайрын захидалууд – Loveletters from Jesus in Mongolian

=> Есүс кино монгол хэл

Jesus Film - Movie

Trennlinie

Есүсээс ирсэн Хайрын захидалууд – тойм

3 => ЕСҮСИЙН УРИЛГА…. Тэр чиний Сөхрөн Залбирсны чинь дагуу,
чамайг залан чиглүүлнэ.

6 => Есүс Сүйт Бүсгүйгээ Гэмшил рүү дуудаж байна.
94 => Есүс – Миний алдагдсан, ганцаардмал хүмүүсээ Над руу ир…
Xуучин ачаагаа орхи … гэж дууддаг.